Περιγραφή Δραστηριοτήτων

Περιγραφή Δραστηριοτήτων

Οι τομείς δραστηριότητας του Κ.Δ.Β.Μ Atom είναι οι κάτωθι:

  • Επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης-επιμόρφωσης αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων σε επιχειρήσεις
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων
  • Ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ)
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης
  • Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και υποστήριξης
  • Εκπόνηση ερευνών και μελετών για ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Ανάπτυξη διακρατικών – διευρωπαϊκών δραστηριοτήτων και συνεργασιών αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών υπερεθνικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την δια βίου εκπαίδευση
  • Συμμετοχή σε εθνικά/ευρωπαϊκά δίκτυα και συνεργασίες