Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ET 2020) ως το νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Σε αυτό το πρόγραμμα τίθενται μια σειρά από στόχοι:

Στρατηγικός στόχος 1: Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας

Οι προκλήσεις που θέτουν οι δημογραφικές αλλαγές και η τακτική ανάγκη για την ενημέρωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες απαιτούν μια δια βίου προσέγγιση της μάθησης για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία να ανταποκρίνεται στις αλλαγές και να είναι πιο ανοικτή στον ευρύτερο κόσμο. Παρόλο που ο τομέας της διά βίου μάθησης μπορεί να αναπτυχθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις μελλοντικές προκλήσεις, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος με τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί , ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή συνεκτικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών διά βίου μάθησης. Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη εθνικών πλαισίων προσόντων και η σύνδεσή τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, η δημιουργία πλέον ευέλικτων οδών μάθησης – περιλαμβάνονται η καλύτερη μετάβαση μεταξύ των τομέων κατάρτισης των διαφόρων εκπαίδευσης και κατάρτισης, το μεγαλύτερο άνοιγμα προς τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση, και η αύξηση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Περαιτέρω προσπάθειες απαιτούνται επίσης για την προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, να βελτιωθεί η ποιότητα των συστημάτων καθοδήγησης και να καταστεί ελκυστικότερη η μάθηση σε γενικές γραμμές – μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης νέων μορφών μάθησης και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών της διδασκαλίας και της μάθησης.

 Στρατηγικός στόχος 2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Η υψηλή ποιότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να είναι αποτελεσματικά και δίκαια είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την επιτυχία της Ευρώπης και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Η μεγάλη πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί η απόκτηση των βασικών ικανοτήτων από όλους, με παράλληλη ανάπτυξη της αριστείας και της ελκυστικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διατηρήσει έναν ισχυρό παγκόσμιο ρόλο. Για να επιτευχθεί αυτό σε βιώσιμη βάση, μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αύξηση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων, όπως ο αλφαβητισμός και η αριθμητική, κάνοντας τα μαθηματικά, την επιστήμη και την τεχνολογία πιο ελκυστική και στη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων. Την ίδια στιγμή, υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί διδασκαλία υψηλής ποιότητας, να παρασχεθεί κατάλληλη αρχική εκπαίδευση των διδασκόντων, συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, και να καταστεί η διδασκαλία ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας. Είναι επίσης σημαντικό να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και η ηγεσία των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.

 Στρατηγικός στόχος 3: Προαγωγή της ισοτιμίας , της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά

Η πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να υποστηρίζει την περαιτέρω μάθηση, την ενεργητικότητα του πολίτη και τον διαπολιτισμικό διάλογο και να επιτρέπει σε όλους, ανεξαρτήτως προσωπικών, κοινωνικών ή οικονομικών περιστάσεων, να αποκτούν να ενημερώνουν και να αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τόσο τις δεξιότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, όσο και τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την απασχολησιμότητα τους. Τα εκπαιδευτικά μειονεκτήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την παροχή υψηλής ποιότητας προσχολικής εκπαίδευσης και τη στοχοθετημένη στήριξη, και με την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι μετανάστες – ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους, συμπεριλαμβανομένης, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσω σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και της παροχής μιας πιο εξατομικευμένης μάθησης. Η εκπαίδευση πρέπει να προάγει τις διαπολιτισμικές ικανότητες, τις δημοκρατικές αξίες και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, καθώς και την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, παρέχοντας σε όλους τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν θετικά με τους συνομηλίκους τους από διαφορετικά υπόβαθρα.

 Στρατηγικός στόχος 4: Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Η δημιουργικότητα, πέρα ​​από την προσωπική ολοκλήρωση, αποτελεί σημαντική πηγή καινοτομίας, η οποία με τη σειρά της, αναγνωρίζεται ως μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ικανότητα της Ευρώπης να ανταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο. Ένα πρώτο μέλημα είναι να προαχθεί η απόκτηση, από όλους τους πολίτες, εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων, όπως η ψηφιακή ικανότητα, οι μεταγνωστικές ικανότητες, το πνεύμα πρωτοβουλίας ,επιχειρηματικότητας και της πολιτισμικής συνείδησης . Μια δεύτερη πρόκληση είναι να εξασφαλισθεί ένα πλήρως λειτουργικό τρίγωνο γνώσης της εκπαίδευσης – έρευνας – καινοτομίας. Ευρύτερες μαθησιακές κοινότητες, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς , θα πρέπει να προωθηθούν με σκοπό τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για τη δημιουργικότητα και την καλύτερη συμφιλίωση των επαγγελματικών και τις κοινωνικές ανάγκες.

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις

Η πρωτοβουλία νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας έχει τους εξής στόχους:

  • Την προώθηση της καλύτερης πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες
  • Την ανάπτυξη και καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ των δεξιοτήτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας
  • Να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας

 

Οι παραπάνω στόχοι θα υλοποιηθούν με μια σειρά από πρακτικά μέτρα που περιλαμβάνουν:

  • Προβλέψεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
  • Ανάλυση των αναδυόμενων τάσεων σε τομεακό επίπεδο
  • Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού πλαισίου για τις βασικές ικανότητες στη διά βίου μάθηση (το οποίο ορίζει τις οκτώ βασικές ικανότητες που ο καθένας θα πρέπει να έχει για να ανταπεξέλθει στη κοινωνία της γνώσης)
  • Ανάπτυξη του οργανισμού ESCO – Ταξινόμηση των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων / ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων – θα περιγράφει τις πιο σημαντικές δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα των επαγγελμάτων
  • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων – το οποίο καθορίζει τα προσόντα βάσει των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε ο καθένας μπορεί να καταλαβαίνει τι σημαίνουν στην πράξη
  • Xρηματοδότηση από την ΕΕ – μέσω του προγράμματος Διά βίου μάθησης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο