Δια Βίου Μάθηση

Δια Βίου Μάθηση

Τη σύγχρονη εποχή που για κάθε επαγγελματικό περίγραμμα η εξειδίκευση και η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα απασχολησιμότητας και εργασιακής εξασφάλισης, είναι απόλυτα απαραίτητη η υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων στα πλαίσια της δια βίου μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η κοινή Ευρωπαική πολιτική που αποσκοπεί στο να αφομοιώσει τις διαφορές ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών και ταυτόχρονα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα κοινό και ευέλικτο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο βασικός στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η ανάπτυξη των παρακάτω βασικών παραμέτρων:

  • Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης
  • Προαγωγή της ισότητας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά
  • Ενδυνάμωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης

Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης ο ρόλος τη μη τυπικής εκπαίδευσης, έχει πολύ σημαντική συνεισφορά σε μια σειρά από παράγοντες όπως είναι η κάλυψη των κενών όσον αφορά στις επαγγελματικές δεξιότητες, η επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού, η γνώση των καλών πρακτικών, και η συνεχιζόμενη κατάρτιση ως αντιστάθμισμα της τεχνολογικής εξέλιξης.

Ο όρος «Δια βίου μάθηση» αναφέρεται σε όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση

Ως μη τυπική εκπαίδευση νοείται η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων.