Εταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ

Το Κ.Δ.Β.Μ. Atom (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επίπεδου 1) ιδρύθηκε το 2014 στη Πάτρα και είναι μέλος της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Κεντρικός σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, δια βίου μάθησης και συναφών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης (εκπόνηση ερευνών, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης).

Το Κ.Δ.Β.Μ Atom είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με κωδικό πιστοποίησης 2100247.